Økonomiplan Notodden FK

Økonomiske prinsipp

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

Budsjett

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp) Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter. Styret og daglig leder er ansvarlig for at budsjettet blir utarbeidet. Budsjettet vedtas på årsmøtet.

Regnskap

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått. Ved større beløp foretas det avsetning/periodisering slik at bokføringen skjer på rett periode og år.

Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter månedlig. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Økonomistyring og kontanthåndtering

Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi i klubben. Det er styrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Daglig leder skal minst annen hver måned, i styremøte eller skriftlig, gi styret underretning om klubbens virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

Daglig leder er i henhold til klubbhåndbok pålagt å rapportere til styret annenhver måned

Minimumskravene er gitt av styret, og sier blant annet at det skal gis underretning om:

  • klubbens virksomhet
  • klubbens stilling
  • klubbens resultatutvikling

med det menes:

  1. Perioderegnskap – avviksoppfølging – mot budsjett

  2. Uteståendefordringer og leverandører

  3. Likviditetsanalyse

  4. Nøkkeltall med utvikling av egenkapital


Legges som saksunderlag til styremøter, som fremlegges for styret som et tilfredsstillende beslutningsunderlag. 

Kontantinntekter fra billettinntekter, kiosksalg, loddsalg mv.skal alltid telles opp av to personer. Oppgjørsskjema fylle ut og signeres av to personer før pengene innleveres i banken. Klubben jobber iherdig med å få kontanthåndteringen ned til et minimum ved å oppfordre publikum til å benytte VIPPS eller kort. Det oppbevares ikke veksel eller kontanter i klubbens lokaler. 

Bruk av bankkonto

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap. Notodden FK sine bankkonti disponeres av daglig leder, en administrasjonsarbeider og regnskapsfører. Ved utbetalinger skal det alltid signeres av mottaker.

Lagskasse

Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i klubben. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Ved deltakelse på treningsleir/turneringer dekker klubben påmelding og opphold/reise for to lagledere. Resten dekkes av egenandeler. Lagene står fritt til å ta egne dugnader for å dekke inn egenandelen. All dugnadsarbeid for eget lag må avklares med klubben på forhånd.

Regningsbetaling

Klubben sine inngående fakturaer blir behandlet av regnskapsfører. Inngående fakturaer blir godkjent av daglig leder før oversendelse til regnskapsfører som ordner med betaling via klubbens regnskapssystem.

Bilgodtgjørelse/reiseregning

Trenere, lagledere, styremedlemmer, ansatte eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring eller reiseutlegg i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere skjema for bilgodtgjørelse/reiseregning. Skjemaet godkjennes av daglig leder før godtgjørelsen utbetales.

Økonomisk ansvar

NIFs basislovnorm sier følgende: "For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelse hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter". Styret har delegert denne oppgaven til daglig leder samt markedssjef vedr. sponsorkontrakter.

Innkreving

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkonto. Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende lagleder, styremedlemmer mv.

 

Annonse: